Cấu trúc viết lại câu tiếng anh

Với dạng bài xích dùng cấu trúc viết lại câu là dạng thắc mắc thường thấy trong các bài thi. Bạn chỉ cần nắm vững những công thức cấu tạo được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (phongvantruyen.mobi) là trọn vẹn tự tin để vắt chắc lấy điểm cao trong số bài thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những cấu trúc viết lại câu trong giờ Anh hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong tiếng Anh có những từ, nhiều từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, công ty chúng tôi vẫn tiếp tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng những từ, nhiều từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to work. = Because of the rain, we can’t go lớn work.

(Vì trời mưa, công ty chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng cấu tạo so that với such that (quá … đến nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it. = It is such a boring film that no one wants lớn see it. (Đó là một bộ phim truyền hình nhàm ngán đến mức không ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that cùng such that (quá .. Mang đến mức) dùng thay thế với cấu tạo too to lớn (quá … tới cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + khổng lồ V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him lớn wear.

(Đôi giầy này quá nhỏ tuổi để anh ấy hoàn toàn có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too lớn (không thể) dùng sửa chữa với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to V = not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá phệ để mặc mẫu váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + to lớn V

Ví dụ: khổng lồ live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard khổng lồ live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm xúc thật khó khăn khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong giờ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không mang theo áo tơi nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi bắt buộc đi ra ngoài vì tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển đổi câu có thì hiện nay tại kết thúc phủ định lịch sự thì quá khứ đối kháng (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi vẫn không gặp gỡ anh ấy kể từ thời điểm tôi còn là 1 trong sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi vẫn không gặp mặt Lucy tính từ lúc khi shop chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện tại tại hoàn thành sang thì vượt khứ đối kháng (dùng công ty ngữ mang ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh và Hoai have been married for 3 years. (Minh cùng Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu ngơi nghỉ thì vượt khứ 1-1 sang thì hiện nay tại xong tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã đùa guitar từ khi lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển thay đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi đến lúc Hoa làm hoàn thành mọi công việc, anh bắt đầu về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: Benny walks lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to walk to lớn school. (Benny mất 15 phút đi bộ đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu tạo viết lại câu đối chiếu trong tiếng Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không nơi nào khác bên trên trái đất rất có thể đẹp hơn Việt Nam.)

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành đối chiếu hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tớ không to bởi bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa lúc nào xem bộ phim này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu trúc started/began sang thì bây giờ hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy đang học / đã học giờ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao họ không ra phía bên ngoài đi dạo?” cô gái nói. = cô bé đề nghị ra phía bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy ở một chút! = Còn về việc nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go lớn bed. = It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã tới lúc con đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng kết cấu Supposed to lớn V

It’s one’s duty to do something⇔ S + be + supposed to vì something

Ví dụ: It’s your duty to lớn protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo would prefer với would rather

S + would prefer + sb + to lớn V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not khổng lồ stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi hy vọng bạn ko thức khuya. = Tôi thà rằng bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng kết cấu prefer cùng would rather

S + prefer + doing st to doing st⇔ S + would rather + vị st than bởi vì st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him. = I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Xem thêm: 5 Cuốn Sách Bí Kíp Tán Gái Gia Truyền Nhà Họ Nguyễn, Sách Cổ : Bí Kíp Tán Gái Dòng Họ Phần 1

(Tôi thích ở trong nhà hơn để đi chơi với anh ấy. = Tôi thà trong nhà còn hơn đi dạo với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp nhà từ ở hai câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us khổng lồ sleep.

(Bố tôi đã tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ. = cha tôi sẽ tắt TV để cửa hàng chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để chúng ta phải tức bực về điều này. = Không bổ ích gì khi bạn tức giận về điều này.)

2. Một số kết cấu viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: bởi vì you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn tất cả biết về kết cấu ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vày sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed khổng lồ dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã làm chủ để đào kênh Panama)

At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vì chưng I think she loves me

(Không lúc nào tôi nghĩ rằng cô ấy yêu thương tôi)

3. Phương pháp viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu trong một thời gian ngắn chúng ta cần sưu tập và làm cho càng những mẫu câu càng tốt. Sau đó đọc đi hiểu lại nhằm thuộc lòng các kết cấu câu. Nên tuân theo 4 bước dưới đây để đạt được kết quả tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu cho trước và cố gắng hiểu toàn diện ý của câu đó. Chú ý đến gần như từ khóa, S và V. Phân tích cấu tạo được thực hiện ở câu gốc.Bước 2: lưu ý những từ cho trước. Đưa ra ý tưởng phát minh viết lại câu áp dụng cách khác, kết cấu khác nhưng mà vẫn giữ lại được ý vui sướng của câu cho trước.Bước 3: Viết câu mới. để ý đến: công ty ngữ và động từ mới, thì của câu mới, chăm chú sự đổi khác của các cụm từ khớp ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và soát sổ lỗi

4. Một số trong những mẹo khi làm bài tập viết lại câu trong giờ Anh

*
Một số mẹo khi làm bài bác tập viết lại câu trong tiếng Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là trong số những bài tập tiếng Anh hay thấy. Chúng ta có một trong những mẹo khi làm bài tập viết lại câu được không ít người học tiếng Anh áp dụng như:

Dùng một cấu tạo trong giờ đồng hồ Anh nhất mực nào đó tương đồng về nghĩa với câu gốc.Chuyển từ thể thức chủ động sang thể thức bị động.Chuyển tự thể thức trực tiếp lịch sự thể thức gián tiếp.Về thì: đề xuất viết thuộc thì với câu đã đến trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại yêu cầu tuân theo đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu tạo cần lưu ý là: câu bị động, trần thuật, ý muốn ứih cùng so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi dứt phải không biến đổi nghĩa so với ban đầu.Ngoài ra còn phải chăm chú tới việc sử dụng những liên từ như before, after tốt for, since…

5. Bài xích tập viết lại câu tất cả đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used to play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam Dinh to lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought to be abroad.It takes four hours to lớn drive from phái nam Dinh to Ha Noi.The rain was too heavy for you to lớn go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đây là tổng hợp các cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (phongvantruyen.mobi) hy vọng sẽ giúp bạn có thêm được rất nhiều kiến thức tuyệt và bổ ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong những kỳ thi sắp tới tới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Tranh to màu công chúa đẹp

 • Vũ mai hương google drive

 • Ca nhạc nhảy không mặc quần áo

 • Quan hệ hai nước nhật bản

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.