đọc truyện ma đạo tổ sư trần tình lệnh

Chương 129: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 6 Chương 128: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 5 Chương thơm 127: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 4 Chương 126: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 3 Chương thơm 125: Drama Ma đạo tổ sư- Trần Tình lệnh 2 Cmùi hương 124: PN Vân Mộng Chương thơm 123: PN Đài sen Cmùi hương 122: PN Móc sắt Cmùi hương 121: PN ngôi trường snạp năng lượng ngơi nghỉ núi Bách Phượng Chương thơm 120: PN Đoạt môn Chương thơm 119: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh Chương 118: PN Ác Hữu Chương 117: PN Lư Hương (2) Chương thơm 116: PN Lư Hương Chương 115: Phiên Ngoại Cmùi hương 114: PN Gia Yến Cmùi hương 113: Quên ước (tam) Chương 112: Quên ước (nhị) Chương 111: (h) Cmùi hương 110: Giấu mọt (tứ) Chương thơm 109: Giấu mối (tam) Cmùi hương 108: Giấu mọt (nhị) Cmùi hương 107: Giấu mối (nhất) Chương 106: Hận sinh (cửu) Chương thơm 105: Hận sinc (bát) Cmùi hương 104: Hận sinc (thất) Chương thơm 103: Hận sinh (lục) Chương 102: Hận sinh (ngũ) Cmùi hương 101: Hận sinh (tứ) Chương 100: Hận sinh (tam) Cmùi hương 99: Hận sinh (nhị) Chương 98: Hận sinc (nhất) Chương 97: Ngụ mị (bát) Chương thơm 96: Ngụ mị (thất) Cmùi hương 95: Ngụ mị (lục) Chương thơm 94: Ngụ mị (ngũ) Chương thơm 93: Ngụ mị (tứ) Chương 92: Ngụ mị (tam) Chương 91: Ngụ mị (nhị) Chương thơm 90: Ngụ mị Chương 89: Đyên tâm (thập nhất) Chương 88: Đyên tâm (thập) Chương 87: Đyên tâm (cửu) Cmùi hương 86: Đan tâm (bát) Cmùi hương 85: Đan tâm (thất) Chương 84: Lòng Son (lục) Chương thơm 83: Lòng son (ngũ) Chương 82: Lòng son (tứ) Cmùi hương 81: Lòng son (tam) Chương thơm 80: Đan tâm (nhị) Chương thơm 79: Đyên tâm (nhất) Chương thơm 78: Dạ bôn (tam) Chương thơm 77: Dạ bôn (nhị) Cmùi hương 76: Dạ bôn (nhất) Chương 75: Kiệt ngạo (tứ) Chương 74: Kiệt ngạo (tam) Chương thơm 73: Kiệt ngạo (Nhị) Chương thơm 72: Kiệt Ngạo (nhất) Cmùi hương 71: Tương Ly (tam) Chương thơm 70: Tương ly (nhị) Cmùi hương 69: Tương ly (nhất) Chương thơm 68: Trù mâu (tam) Chương 67: Trù mâu (nhị) Chương thơm 66: Trù mâu (nhất) Chương thơm 65: Ôn Nhu (tam) Chương 64: Ôn Nhu (nhị) Chương thơm 63: Ôn Nhu Chương 62: Phong Tà (nhị) Cmùi hương 61: Phong Tà (nhất) Chương 60: Tam độc (ngũ) Chương thơm 59: Tam Độc (tứ) Chương 58: Tam Độc (tam) Chương thơm 57: Tam độc (nhị) Cmùi hương 56: Tam độc (nhất) Cmùi hương 55: Tuyệt dũng (ngũ) Chương 54: Tuyệt dũng (tứ) Chương thơm 53: Tuyệt dũng (tam) Cmùi hương 52: Tuyệt dũng (nhị) Chương 51: Tuyệt dũng (nhất) Chương thơm 50: Giảo đồng (ngũ) Chương thơm 49: Giảo đồng (tứ) Chương thơm 48: Giảo đồng (tam) Cmùi hương 47: Giảo đồng (nhị) Chương 46: Giảo đồng (nhất) Chương thơm 45: Giảo liêu (tam) Chương thơm 44: Giảo liêu (nhị) Cmùi hương 43: Giảo Liêu (nhất) Chương thơm 42: Thảo mộc (thập) Chương thơm 41: Thảo mộc (cửu) Chương 40: Thảo mộc (bát) Chương thơm 39: Thảo mộc (thất) Cmùi hương 38: Thảo mộc (lục) Chương thơm 37: Thảo mộc (ngũ) Cmùi hương 36: Thảo mộc (tứ) Chương 35: Thảo mộc (tam) Chương 34: Thảo mộc (nhị) Cmùi hương 33: Thảo mộc (nhất) Chương 32: Kiểu đẳng cấp (ngũ) Chương 31: Kiểu hình dạng (tứ) Cmùi hương 30: Kiểu mẫu mã (tam) Chương thơm 29: Kiểu thứ hạng (nhị) Chương thơm 28: Kiểu hình dạng (sáng trong) Cmùi hương 27: Âm chí (ngũ) Chương 26: Âm chí (tứ) Cmùi hương 25: Âm chí (tam) Chương 24: Âm chí (nhị) Chương 23: Âm chí (nhất) Chương 22: Dương dương (tứ) Chương 21: Dương dương (tam) Chương thơm 20: Dương dương (nhị) Chương 19: Dương Dương (nhất) Chương 18: Nhã tao (bát) Cmùi hương 17: Nhã tao (thất) Cmùi hương 16: Nhã tao (lục) Chương thơm 15: Nhã tao (ngũ) Chương 14: Nhã tao (tứ) Chương 13: Nhã tao (tam) Chương 12: Nhã tao (nhị) Cmùi hương 11: Nhã tao (nhất) Cmùi hương 10: Kiêu căng (ngũ) Cmùi hương 9: Kiêu căng (tứ) Chương thơm 8: Kiêu căng (tam) Chương 7: Kiêu căng (nhị) Chương 6: Kiêu căng (nhất) Chương thơm 5: Bát dã (tam) Cmùi hương 4: Bát dã (nhị) Chương 3: Bát dã (nhất) Chương 2: Trùng sinch (nhị) Cmùi hương 1-2: Trùng sinc (nhất) Chương thơm 1-1: Nhân đồ dùng thiết yếu

*Cmùi hương này có văn bản hình họa, nếu bạn ko thấy câu chữ chương thơm, vui lòng bật cơ chế hiện hình hình ảnh của trình chăm nom để đọc. Drama Ma đạo tổ tông Trần tình lệnh công bố dàn diễn viên chính: *Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến)
*
*Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác)
*
*Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Tình (Mạnh Tử Nghĩa)
*
*Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly
*
*Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng (Uông Trác rến Thành)
*
*Quỷ tướng tá quân Ôn Ninh (Vu Bân)
*
* Trạch Vu Quân Lam Hi Thần (Lưu Hải Hoan)
*
* Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao (Chu Tán Cẩm)
*
*Xích Phong Tôn Nức hiếp Minch Quyết (Vương Dực Chu)
*
Minh nguyệt tkhô hanh phong Hiểu Tinch Trần (Tống Kế Dương)
*
Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm (Lý Bạc Văn)
*
Tiết Dương (Vương Hạo Hiên)
*
Tông chủ Nhà hiếp Thị- Nhà hiếp Hoài Tang (Kỉ Lý)
*
Huyện Đảo Cô Tô Lam Thị - Lam Tư Truy (Trịnh Phồn Tinh)
*
Lan Lăng Klặng Thị - Kim Lăng (Tất Bồi Hâm)
*
Cô Tô Lam Thị- Lam Chình ảnh Nghi (Quách Thừa)
*

Chương thơm 129: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 6 Cmùi hương 128: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 5 Chương thơm 127: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 4 Chương 126: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 3 Chương thơm 125: Drama Ma đạo tổ sư- Trần Tình lệnh 2 Cmùi hương 124: PN Vân Mộng Chương thơm 123: PN Đài sen Chương 122: PN Móc sắt Chương thơm 121: PN ngôi trường săn sống núi Bách Phượng Cmùi hương 120: PN Đoạt môn Chương 119: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh Cmùi hương 118: PN Ác Hữu Cmùi hương 117: PN Lư Hương (2) Chương thơm 116: PN Lư Hương Chương thơm 115: Phiên Ngoại Chương 114: PN Gia Yến Chương thơm 113: Quên ước (tam) Cmùi hương 112: Quên ước (nhị) Chương thơm 111: (h) Cmùi hương 110: Giấu mối (tứ) Cmùi hương 109: Giấu mối (tam) Chương thơm 108: Giấu mối (nhị) Chương 107: Giấu mọt (nhất) Chương thơm 106: Hận sinh (cửu) Cmùi hương 105: Hận sinc (bát) Chương 104: Hận sinh (thất) Chương 103: Hận sinc (lục) Chương thơm 102: Hận sinch (ngũ) Chương 101: Hận sinch (tứ) Cmùi hương 100: Hận sinc (tam) Chương thơm 99: Hận sinh (nhị) Cmùi hương 98: Hận sinc (nhất) Chương 97: Ngụ mị (bát) Cmùi hương 96: Ngụ mị (thất) Chương 95: Ngụ mị (lục) Chương 94: Ngụ mị (ngũ) Chương thơm 93: Ngụ mị (tứ) Chương 92: Ngụ mị (tam) Chương 91: Ngụ mị (nhị) Chương 90: Ngụ mị Cmùi hương 89: Đan tâm (thập nhất) Cmùi hương 88: Đan tâm (thập) Chương 87: Đyên tâm (cửu) Chương 86: Đyên tâm (bát) Chương thơm 85: Đan tâm (thất) Chương thơm 84: Lòng Son (lục) Chương 83: Lòng son (ngũ) Cmùi hương 82: Lòng son (tứ) Cmùi hương 81: Lòng son (tam) Chương thơm 80: Đyên tâm (nhị) Chương 79: Đan tâm (nhất) Cmùi hương 78: Dạ bôn (tam) Chương 77: Dạ bôn (nhị) Chương thơm 76: Dạ bôn (nhất) Cmùi hương 75: Kiệt ngạo (tứ) Chương thơm 74: Kiệt ngạo (tam) Chương thơm 73: Kiệt ngạo (Nhị) Cmùi hương 72: Kiệt Ngạo (nhất) Cmùi hương 71: Tương Ly (tam) Cmùi hương 70: Tương ly (nhị) Cmùi hương 69: Tương ly (nhất) Chương thơm 68: Trù mâu (tam) Chương 67: Trù mâu (nhị) Chương 66: Trù mâu (nhất) Chương thơm 65: Ôn Nhu (tam) Chương thơm 64: Ôn Nhu (nhị) Cmùi hương 63: Ôn Nhu Chương 62: Phong Tà (nhị) Cmùi hương 61: Phong Tà (nhất) Cmùi hương 60: Tam độc (ngũ) Chương thơm 59: Tam Độc (tứ) Cmùi hương 58: Tam Độc (tam) Chương 57: Tam độc (nhị) Chương 56: Tam độc (nhất) Chương 55: Tuyệt dũng (ngũ) Cmùi hương 54: Tuyệt dũng (tứ) Cmùi hương 53: Tuyệt dũng (tam) Cmùi hương 52: Tuyệt dũng (nhị) Cmùi hương 51: Tuyệt dũng (nhất) Cmùi hương 50: Giảo đồng (ngũ) Cmùi hương 49: Giảo đồng (tứ) Chương 48: Giảo đồng (tam) Chương thơm 47: Giảo đồng (nhị) Chương 46: Giảo đồng (nhất) Chương 45: Giảo liêu (tam) Chương thơm 44: Giảo liêu (nhị) Cmùi hương 43: Giảo Liêu (nhất) Cmùi hương 42: Thảo mộc (thập) Chương 41: Thảo mộc (cửu) Cmùi hương 40: Thảo mộc (bát) Cmùi hương 39: Thảo mộc (thất) Chương 38: Thảo mộc (lục) Cmùi hương 37: Thảo mộc (ngũ) Chương thơm 36: Thảo mộc (tứ) Chương thơm 35: Thảo mộc (tam) Cmùi hương 34: Thảo mộc (nhị) Cmùi hương 33: Thảo mộc (nhất) Cmùi hương 32: Kiểu hình dáng (ngũ) Chương 31: Kiểu phong cách (tứ) Cmùi hương 30: Kiểu hình trạng (tam) Chương thơm 29: Kiểu loại (nhị) Chương thơm 28: Kiểu giao diện (sáng trong) Chương thơm 27: Âm chí (ngũ) Chương 26: Âm chí (tứ) Chương 25: Âm chí (tam) Chương 24: Âm chí (nhị) Chương 23: Âm chí (nhất) Chương thơm 22: Dương dương (tứ) Chương thơm 21: Dương dương (tam) Chương thơm 20: Dương dương (nhị) Chương 19: Dương Dương (nhất) Cmùi hương 18: Nhã tao (bát) Cmùi hương 17: Nhã tao (thất) Cmùi hương 16: Nhã tao (lục) Chương 15: Nhã tao (ngũ) Cmùi hương 14: Nhã tao (tứ) Chương 13: Nhã tao (tam) Chương 12: Nhã tao (nhị) Chương 11: Nhã tao (nhất) Cmùi hương 10: Kiêu căng (ngũ) Chương 9: Kiêu căng (tứ) Chương thơm 8: Kiêu căng (tam) Chương thơm 7: Kiêu căng (nhị) Cmùi hương 6: Kiêu căng (nhất) Cmùi hương 5: Bát dã (tam) Chương thơm 4: Bát dã (nhị) Chương 3: Bát dã (nhất) Chương 2: Trùng sinch (nhị) Cmùi hương 1-2: Trùng sinh (nhất) Chương thơm 1-1: Nhân thiết bị bao gồm

Chuyên mục: Đọc Truyện