u1ea2nh minh hu1ecda.

Phu01b0u01a1ng pháp nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1

Viu1ec7c nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 nhu1eb1m giúp cho Thu1ea9m phán chu1ee7 tu1ecda phiên tòa nu1eafm chu1eafc u0111u01b0u1ee3c nu1ed9i dung vu1ee5 án, tu1eeb u0111ó có hu01b0u1edbng giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án hình su1ef1 mu1ed9t cách u0111úng u0111u1eafn và chính xác nhu1ea5t. Trong hou1ea1t u0111u1ed9ng tu1ed1 tu1ee5ng hình su1ef1 các tình tiu1ebft trong vu1ee5 án luôn có mu1ed1i quan hu1ec7 mu1eadt thiu1ebft vu1edbi nhau. Vì vu1eady, u0111u1ec3 nu1eafm u0111u01b0u1ee3c nu1ed9i dung vu1ee5 án mu1ed9t cách chu1eafc chu1eafn cu0169ng nhu01b0 chu1ee7 u0111u1ed9ng trong quá trình xét xu1eed u0111òi hu1ecfi Thu1ea9m phán chu1ee7 tu1ecda phiên tòa phu1ea3i nghiên cu1ee9u mu1ed9t cách ku1ef9 lu01b0u1ee1ng, có hu1ec7 thu1ed1ng và khoa hu1ecdc toàn bu1ed9 các tài liu1ec7u, chu1ee9ng cu1ee9 u0111u01b0u1ee3c thu thu1eadp trong quá trình u0111iu1ec1u tra u0111ã có trong hu1ed3 su01a1. Tru01b0u1edbc hu1ebft, cu1ea7n nghiên cu1ee9u tu1eebng tài liu1ec7u riêng lu1ebb ku1ebft hu1ee3p so sánh vu1edbi các tài liu1ec7u, chu1ee9ng cu1ee9 khác u0111u1ec3 tìm ra mu1ed1i liên hu1ec7. Qua u0111ó, tu1ed5ng hu1ee3p lu1ea1i u0111u1ec3 phát hiu1ec7n su1ef1 hu1ee3p lý hou1eb7c nhu1eefng u0111iu1ec3m mâu thuu1eabn giu1eefa các tài liu1ec7u, chu1ee9ng cu1ee9 nhu1eb1m u0111ánh giá su1ef1 tin cu1eady cu1ee7a các tài liu1ec7u, chu1ee9ng cu1ee9 u0111ã u0111u01b0u1ee3c thu thu1eadp. u0110ây chính là cu01a1 su1edf u0111u1ec3 Thu1ea9m phán chu1ee7 tu1ecda phiên tòa có thu1ec3 ra mu1ed9t trong các quyu1ebft u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 277 Bu1ed9 luu1eadt Tu1ed1 tu1ee5ng hình su1ef1 nhu01b0 u0111u01b0a vu1ee5 án ra xét xu1eed; tru1ea3 hu1ed3 su01a1 u0111u1ec3 u0111iu1ec1u tra bu1ed5 sung; u0111ình chu1ec9 hou1eb7c tu1ea1m u0111ình chu1ec9 vu1ee5 án.

Bên cu1ea1nh u0111ó, viu1ec7c nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 phu1ea3i làm sáng tu1ecf nhu1eefng vu1ea5n u0111u1ec1 sau: Vu1ee5 án có thuu1ed9c thu1ea9m quyu1ec1n cu1ee7a Tòa án cu1ea5p mình xét xu1eed; Có cu1ea7n thiu1ebft áp du1ee5ng, thay u0111u1ed5i, hou1eb7c hu1ee7y bu1ecf biu1ec7n pháp ngu0103n chu1eb7n u0111u1ed1i vu1edbi bu1ecb can (các bu1ecb can); Có cu1ea7n xu1eed lý vu1eadt chu1ee9ng hou1eb7c áp du1ee5ng biu1ec7n pháp bu1ea3o u0111u1ea3m viu1ec7c bu1ed3i thu01b0u1eddng thiu1ec7t hu1ea1i tru01b0u1edbc khi xét xu1eed; Các thu1ee7 tu1ee5c trong giai u0111ou1ea1n u0111iu1ec1u tra, truy tu1ed1 u0111ã u0111u1ea3m bu1ea3o u0111úng và u0111u1ea7y u0111u1ee7 theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a pháp luu1eadt; Hành vi cu1ee7a bu1ecb can (các bu1ecb can) có u0111u1ee7 du1ea5u hiu1ec7u cu1ea5u thành tu1ed9i phu1ea1m không; tu1ed9i danh và u0111iu1ec1u khou1ea3n mà Viu1ec7n Kiu1ec3m sát truy tu1ed1 có phù hu1ee3p; Các tình tiu1ebft tu0103ng nu1eb7ng, giu1ea3m nhu1eb9 trách nhiu1ec7m hình su1ef1 u0111u01b0u1ee3c áp du1ee5ng u0111u1ed1i vu1edbi bu1ecb can (các bu1ecb can) u0111ã phù hu1ee3p chu01b0a; Bu1ecb can bu1ecb truy tu1ed1 theo khung hình phu1ea1t nào? Có phu1ea3i là ngu01b0u1eddi du01b0u1edbi 18 tuu1ed5i không? Có nhu01b0u1ee3c u0111iu1ec3m vu1ec1 tâm thu1ea7n hay thu1ec3 chu1ea5t không? u0111u1ec3 khi ra Quyu1ebft u0111u1ecbnh u0111u01b0a vu1ee5 án ra xét xu1eed chú ý vu1ec1 thành phu1ea7n Hu1ed9i u0111u1ed3ng xét xu1eed, ngu01b0u1eddi bào chu1eefa, ngu01b0u1eddi u0111u1ea1i diu1ec7n; Có cu0103n cu1ee9 u0111u1ec3 u0111u01b0a vu1ee5 án ra xét xu1eed; tru1ea3 hu1ed3 su01a1 u0111u1ec3 u0111iu1ec1u tra bu1ed5 sung; tu1ea1m u0111ình chu1ec9 hou1eb7c u0111ình chu1ec9 vu1ee5 án.

Phu01b0u01a1ng pháp nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 là cách thu1ee9cxem xét, u0111u1ecdc, ghi chép, phân tích, tu1ed5ng hu1ee3p, so sánh, u0111u1ed1i chiu1ebfu, u0111ánh giá các tài liu1ec7u, chu1ee9ng cu1ee9 có trong hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án nhu1eb1m nu1eafm vu1eefng bu1ea3n chu1ea5t vu1ee5 án, diu1ec5n biu1ebfn cu1ee7a hành vi phu1ea1m tu1ed9i, qua u0111ó xác u0111u1ecbnh su1ef1 thu1eadt khách quan cu1ee7a vu1ee5 án.

Có nhiu1ec1u phu01b0u01a1ng pháp u0111u1ec3 nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1; viu1ec7c lu1ef1a chu1ecdn phu01b0u01a1ng pháp nghiên cu1ee9u nào phu1ee5 thuu1ed9c vào tu1eebng vu1ee5 án cu1ee5 thu1ec3 và kinh nghiu1ec7m cu1ee7a tu1eebng Thu1ea9m phán. Thông thu01b0u1eddng Thu1ea9m phán thu1ef1c hiu1ec7n hai phu01b0u01a1ng pháp nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 phu1ed5 biu1ebfn u0111ó là:

Phu01b0u01a1ng pháp thu1ee9 nhu1ea5t: Nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án theo trình tu1ef1 tu1ed1 tu1ee5ng, có nghu0129a là bu1eaft u0111u1ea7u nghiên cu1ee9u tu1eeb các tài liu1ec7u tu1ed1 tu1ee5ng gu1ed3m: Quyu1ebft u0111u1ecbnh khu1edfi tu1ed1 vu1ee5 án; Quyu1ebft u0111u1ecbnh khu1edfi tu1ed1 bu1ecb can; Các quyu1ebft u0111u1ecbnh phê chuu1ea9n cu1ee7a Viu1ec7n Kiu1ec3m sát; Các quyu1ebft u0111u1ecbnh áp du1ee5ng biu1ec7n pháp ngu0103n chu1eb7n; Ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra; Bu1ea3n cáo tru1ea1ng… Nghiên cu1ee9u theo phu01b0u01a1ng pháp này có u01b0u u0111iu1ec3m là Thu1ea9m phán chu1ee7 tu1ecda phiên tòa có thái u0111u1ed9 khách quan hu01a1n, không bu1ecb chi phu1ed1i và phu1ee5 thuu1ed9c vào quan u0111iu1ec3m cu1ee7a cu01a1 quan u0110iu1ec1u tratu1ea1i ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra và quan u0111iu1ec3m truy tu1ed1 cu1ee7a Viu1ec7n Kiu1ec3m sát tu1ea1i cáo tru1ea1ng, song có nhu01b0u1ee3c u0111iu1ec3m mu1ea5t nhiu1ec1u thu1eddi gian mu1edbi nu1eafm u0111u01b0u1ee3c các tình tiu1ebft cu1ee7a vu1ee5 án cu0169ng nhu01b0 quan u0111iu1ec3m cu1ee7a cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra và Viu1ec7n Kiu1ec3m sát.

Phu01b0u01a1ng pháp thu1ee9 hai: Nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 không theo trình tu1ef1 tu1ed1 tu1ee5ng, bu1eaft u0111u1ea7u tu1eeb bu1ea3n Cáo tru1ea1ng ru1ed3i u0111u1ebfn các tài liu1ec7u khác u0111ã u0111u01b0u1ee3c thu thu1eadp có trong hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án theo trình tu1ef1 ngu01b0u1ee3c lu1ea1i vu1ec1 mu1eb7t thu1eddi gian u0111u1ec3 kiu1ec3m tra tính xác thu1ef1c và u0111úng u0111u1eafn cu1ee7a quyu1ebft u0111u1ecbnh truy tu1ed1. Phu01b0u01a1ng pháp này có u01b0u u0111iu1ec3m vu1ec1 mu1eb7t thu1eddi gian song cu0169ng có nhu01b0u1ee3c u0111iu1ec3m là nu1ebfu không cu1ea9n thu1eadn Thu1ea9m phán du1ec5 bu1ecb u1ea3nh hu01b0u1edfng bu1edfi quan u0111iu1ec3m cu1ee7a cu01a1 quan u0110iu1ec1u tra cu0169ng nhu01b0 quan u0111iu1ec3m truy tu1ed1 cu1ee7a Viu1ec7n Kiu1ec3m sát du1eabn u0111u1ebfn có u0111u1ecbnh kiu1ebfn và hay áp u0111u1eb7t ý thu1ee9c chu1ee7 quan vào viu1ec7c giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án, ku1ec3 cu1ea3 viu1ec7c u0111u1ecbnh tu1ed9i danh và quyu1ebft u0111u1ecbnh hình phu1ea1t.

Ku1ef9 nu0103ng nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1

Sau khi nhu1eadn hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1, Thu1ea9m phán u0111u01b0u1ee3c phân công làm chu1ee7 tou1ea1 phiên toà cu1ea7n kiu1ec3m tra xem hu1ed3 su01a1 u0111ã u0111u1ea3m bu1ea3o vu1ec1 thu1ee7 tu1ee5c tu1ed1 tu1ee5ng và u0111u1ee7 su1ed1 lu01b0u1ee3ng bút lu1ee5c theo danh mu1ee5c thu1ed1ng kê tài liu1ec7u có trong hu1ed3 su01a1 không, nu1ebfu phát hiu1ec7n thiu1ebfu tài liu1ec7u nào thì phu1ea3i kiu1ec3m tra u0111u1ec3 giu1ea3i quyu1ebft ngay (kiu1ec3m tra su1ed1 lu01b0u1ee3ng bút lu1ee5c theo danh mu1ee5c thu1ed1ng kê tru01b0u1edbc hu1ebft là nhiu1ec7m vu1ee5 cu1ee7a thu01b0 ký khi tiu1ebfp nhu1eadn hu1ed3 su01a1, tuy nhiên viu1ec7c u0111ó chu01b0a hu1eb3n u0111ã tuyu1ec7t u0111u1ed1i nên u0111òi hu1ecfi phu1ea3i kiu1ec3m tra lu1ea1i mu1ed9t lu1ea7n nu1eefa nhu1ea5t là viu1ec7cgiao nhu1eadn cáo tru1ea1ng, vu1eadt chu1ee9ng…); Khi nghiên cu1ee9u bu1ea5t cu1ee9 tài liu1ec7u, chu1ee9ng cu1ee9 nào có trong hu1ed3 su01a1 phu1ea3i kiu1ec3m tra u0111u1ec3 u0111ánh giá vu1ec1 tính hu1ee3p pháp, tính khách quan và tính liên quan cu1ee7a chúng. Viu1ec7c u0111ánh giá tu1ed5ng hu1ee3p các chu1ee9ng cu1ee9 vu1ec1 vu1ee5 án chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c tiu1ebfn hành sau khi u0111ã nghiên cu1ee9u toàn bu1ed9 các tài liu1ec7u, chu1ee9ng cu1ee9 có trong hu1ed3 su01a1.

Khi nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 theo phu01b0u01a1ng pháp nghiên cu1ee9u thu1ee9 hai“nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 không theo trình tu1ef1 tu1ed1 tu1ee5ng” cu1ea7n tiu1ebfn hành theo trình tu1ef1 các nhóm tài liu1ec7u sau:

Nghiên cu1ee9u bu1ea3n Cáo tru1ea1ng vàbiên bu1ea3n giao nhu1eadn Cáo tru1ea1ng

Bu1ea3n Cáo tru1ea1ng là cu01a1 su1edf pháp lý u0111u1ec3 Tòa án xét xu1eed vu1ee5 án, vì vu1eady Thu1ea9m phán chu1ee7 tu1ecda phiên tòa cu1ea7n nghiên cu1ee9u ku1ef9 bu1ea3n Cáo tru1ea1ng u0111u1ec3 ghi chép, nu1eafm vu1eefng nu1ed9i dung vu1ee5 án và xác u0111u1ecbnh rõ giu1edbi hu1ea1n xét xu1eed cu1ee5 thu1ec3: Các hành vi phu1ea1m tu1ed9i cu1ee7a tu1eebng bu1ecb can mà Viu1ec7n Kiu1ec3m sát u0111ã xác u0111u1ecbnh trong Cáo tru1ea1ng (ku1ec3 cu1ea3 hành vi không truy tu1ed1); Các chu1ee9ng cu1ee9 mà Viu1ec7n Kiu1ec3m sát dùng làm cu0103n cu1ee9 xác u0111u1ecbnh tu1ed9i phu1ea1m và ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i; Tu1ed9i danh và u0111iu1ec1u khou1ea3n mà Viu1ec7n Kiu1ec3m sát truy tu1ed1 bu1ecb can (các bu1ecb can); Nhu1eefng tình tiu1ebft u0111u1ecbnh khung hình phu1ea1t, tình tiu1ebft giu1ea3m nhu1eb9, tu0103ng nu1eb7ng trách nhiu1ec7m hình su1ef1 u0111u1ed1i vu1edbi bu1ecb can; Mu1ee9c u0111u1ed9 thiu1ec7t hu1ea1i và yêu cu1ea7u cu1ee5 thu1ec3 vu1ec1 bu1ed3i thu01b0u1eddng thiu1ec7t hu1ea1i (nu1ebfu có).

Cùng vu1edbi viu1ec7c nghiên cu1ee9u cáo tru1ea1ng, cu1ea7n u0111u1ecdc biên bu1ea3n giao nhu1eadn cáo tru1ea1ng u0111u1ec3 tìm hiu1ec3u xem bu1ecb can có u0111u1ed3ng ý vu1edbi nu1ed9i dung bu1ea3n cáo tru1ea1ng hay không? nu1ebfu không u0111u1ed3ng ý thì ý kiu1ebfn cu1ee7a bu1ecb can nhu01b0 thu1ebf nào, bu1ecb can có u0111u01b0a ra u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng chu1ee9ng cu1ee9 u0111u1ec3 bác bu1ecf mu1ed9t phu1ea7n hay toàn bu1ed9 nu1ed9i dung quyu1ebft u0111u1ecbnh truy tu1ed1 hay không? du1ef1 kiu1ebfn tình huu1ed1ng có thu1ec3 phát sinh tu1ea1i phiên tòa nhu01b0 phu1ea3n cung, thay u0111u1ed5i lu1eddi khai.

Nghiên cu1ee9u ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra

Sau khi nghiên cu1ee9u
Bu1ea3n cáo tru1ea1ng, cu1ea7n nghiên cu1ee9u Ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra. Viu1ec7c nghiên cu1ee9u ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra và u0111u1ed1i chiu1ebfu, so sánh vu1edbi bu1ea3n Cáo tru1ea1ng giúp Thu1ea9m phán nu1eafm u0111u01b0u1ee3c diu1ec5n biu1ebfn cu1ee7a hành vi phu1ea1m tu1ed9i, các chu1ee9ng cu1ee9 mà cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 chu1ee9ng minh tu1ed9i phu1ea1m và ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i, ku1ebft luu1eadn và u0111u1ec1 nghu1ecb cu1ee7a cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra vu1ec1 hu01b0u1edbng giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án. Cu1ea7n so sánh nhu1eefng u0111iu1ec3m khác nhau giu1eefa Ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra và bu1ea3n Cáo tru1ea1ng (vu1ec1 các hành vi phu1ea1m tu1ed9i, diu1ec7n truy tu1ed1, các tu1ed9i danh, u0111iu1ec1u khou1ea3n áp du1ee5ng cu1ee7a Bu1ed9 luu1eadt Hình su1ef1, các tình tiu1ebft tu0103ng nu1eb7ng, giu1ea3m nhu1eb9 trách nhiu1ec7m hình su1ef1 u0111u1ec1 nghu1ecb áp du1ee5ng u0111u1ed1i vu1edbi tu1eebng bu1ecb can và lý do cu1ee7a su1ef1 khác nhau u0111ó trong các vu1ee5 án có u0111u1ed3ng phu1ea1m) u0111u1ec3 có hu01b0u1edbng giu1ea3i quyu1ebft các mâu thuu1eabn khi nghiên cu1ee9u các chu1ee9ng cu1ee9, tài liu1ec7u khác.

Nghiên cu1ee9u các tài liu1ec7u vu1ec1 lu1eddi khai cu1ee7a nhu1eefng ngu01b0u1eddi tham gia tu1ed1 tu1ee5ng

Sau khi nghiên cu1ee9u bu1ea3n
Cáo tru1ea1ng và Ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra, nghiên cu1ee9u u0111u1ebfn các tài liu1ec7u vu1ec1 lu1eddi khai cu1ee7a nhu1eefng ngu01b0u1eddi tham gia tu1ed1 tu1ee5ng nhu01b0: Biên bu1ea3n ghi lu1eddi khai cu1ee7a ngu01b0u1eddi bu1ecb tu1ea1m giu1eef, bu1ecb can, bu1ecb hu1ea1i, nguyên u0111u01a1n dân su1ef1, bu1ecb u0111u01a1n dân su1ef1, ngu01b0u1eddi có quyu1ec1n lu1ee3i nghu0129a vu1ee5 liên quan, ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng, ngu01b0u1eddi u0111u1ea1i diu1ec7n hu1ee3p pháp cu1ee7a bu1ecb can, bu1ecb hu1ea1i (nu1ebfu có), biên bu1ea3n u0111u1ed1i chu1ea5t và các tài liu1ec7u khác.

(i)Nghiên cu1ee9u lu1eddi khaicu1ee7a bu1ecb can

Cu1ea7n xác u0111u1ecbnh lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb can là mu1ed9t trong nhu1eefng chu1ee9ng cu1ee9 tru1ef1c tiu1ebfp u0111u1ec3 xác u0111u1ecbnh su1ef1 thu1eadt vu1ec1 vu1ee5 án,chu1ee9a u0111u1ef1ng các yu1ebfu tu1ed1 cu1ea5u thành tu1ed9i phu1ea1m thu1ec3 hiu1ec7n hành vi, ý chí, mong muu1ed1n hu1eadu quu1ea3 xu1ea3y ra, cu1ed1 ý hay vô ý…Viu1ec7c nghiên cu1ee9u lu1eddi khai, bu1ea3n tu01b0u1eddng trình cu1ee7a bu1ecb can cu1ea7n tiu1ebfn hành theo trình tu1ef1 thu1eddi gian lu1ea5y lu1eddi khai và cu1ea7n xác u0111u1ecbnh rõ nhu1eefng hành vi phu1ea1m tu1ed9i nào nêu trong Cáo tru1ea1ng mà bu1ecb can thu1eeba nhu1eadn, hành vi nào mà bu1ecb can không thu1eeba nhu1eadn và lý do cu1ee7a viu1ec7c thu1eeba nhu1eadn hay không thu1eeba nhu1eadn hou1eb7c thay u0111u1ed5i lu1eddi khai là gì; u0111u1ed9ng cu01a1, mu1ee5c u0111ích thu1ef1c hiu1ec7n hành vi phu1ea1m tu1ed9i; mu1ee9c u0111u1ed9 u0103n nu0103n hu1ed1i cu1ea3i và thái u0111u1ed9 khai báo cu1ee7a bu1ecb can trong quá trình u0111iu1ec1u tra. Các lý lu1ebd, chu1ee9ng cu1ee9 mà bu1ecb can u0111u01b0a ra u0111u1ec3 bào chu1eefa cho mình cu0169ng nhu01b0 nhu1eefng u0111iu1ec3m mâu thuu1eabn trong các lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb can.

Lu01b0u ý, trong quá trình nghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb can, cu1ea7n kiu1ec3m tra viu1ec7c tuân thu1ee7 tu1ed1 tu1ee5ng cu1ee7a cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra khi lu1ea5y lu1eddi khai u0111u1ec3 bu1ea3o u0111u1ea3m tính hu1ee3p pháp cu1ee7a chu1ee9ng cu1ee9 nhu01b0: Bu1ecb can có u0111u01b0u1ee3c giu1ea3i thích u0111u1ea7y u0111u1ee7 vu1ec1 quyu1ec1n và nghu0129a vu1ee5 theo quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 60 Bu1ed9 luu1eadt Tu1ed1 tu1ee5ng hình su1ef1 hay không (quyu1ec1n bào chu1eefa cu1ee7a bu1ecb can trong tru01b0u1eddng hu1ee3p ngu01b0u1eddi bu1ecb buu1ed9c tu1ed9i có nhu01b0u1ee3c u0111iu1ec3m vu1ec1 thu1ec3 chu1ea5t mà không thu1ec3 tu1ef1 bào chu1eefa; ngu01b0u1eddi có nhu01b0u1ee3c u0111iu1ec3m vu1ec1 tâm thu1ea7n hou1eb7c là ngu01b0u1eddi du01b0u1edbi 18 tuu1ed5i; bu1ecb can thuu1ed9c u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng u0111u01b0u1ee3c tru1ee3 giúp pháp lý miu1ec5n phí)? Viu1ec7c ký xác nhu1eadn cu1ee7a bu1ecb can có u0111úng quy u0111u1ecbnh không? Viu1ec7c su1eeda chu1eefa, tu1ea9y xóa biên bu1ea3n hu1ecfi cung bu1ecb can có chu1eef ký xác nhu1eadn cu1ee7a bu1ecb can hay không? Tru01b0u1eddng hu1ee3p biên bu1ea3n hu1ecfi cung ghi cu1ea3 thái u0111u1ed9, cu1eed chu1ec9 cu1ee7a bu1ecb can trong lúc tru1ea3 lu1eddi nhu01b0: bu1ecb can cúi u0111u1ea7u, im lu1eb7ng, không tru1ea3 lu1eddi, lý do bu1ecb can không ký vào biên bu1ea3n… thì Thu1ea9m phán cu1ea7n ghi lu1ea1i và lu01b0u ý làm rõ nguyên nhân, trong nhiu1ec1u tru01b0u1eddng hu1ee3p nhu1eefng cu1eed chu1ec9, hành vi này thu1ec3 hiu1ec7n diu1ec5n biu1ebfn tâm lý, u0111u1ea5u tranh tu01b0 tu01b0u1edfng cu1ee7a bu1ecb can khi khai báo.

(ii) Nghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng

Cu0169ng nhu01b0 nghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb can, khinghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng cu1ea7n tiu1ebfn hành nghiên cu1ee9u theo trình tu1ef1 thu1eddi gian u0111u1ec3 xác u0111u1ecbnh: u0110u1ed9 tin cu1eady, tính chính xác trong lu1eddi khai cu1ee7a ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng và cu1ea7n xác u0111u1ecbnh hu1ecd khai vu1ec1 nhu1eefng tình tiu1ebft cu1ee5 thu1ec3 nào trong vu1ee5 án và tu1ea1i sao hu1ecd biu1ebft; Hu1ecd tru1ef1c tiu1ebfp chu1ee9ng kiu1ebfn su1ef1 viu1ec7c hay gián tiu1ebfp biu1ebft vu1ec1 vu1ee5 viu1ec7c thông qua nguu1ed3n tin nào khác; Mu1ed1i quan hu1ec7 giu1eefa ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng vu1edbi ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i và bu1ecb hu1ea1i; u0110iu1ec1u kiu1ec7n khách quan (không gian, thu1eddi gian, u0111u1ecba u0111iu1ec3m) và u0111iu1ec1u kiu1ec7n chu1ee7 quan(tinh thu1ea7n, tuu1ed5i tác, nghu1ec1 nghiu1ec7p, khu1ea3 nu0103ng tiu1ebfp thu thông tin và nhu1eadn thu1ee9c…) cu1ee7a ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng khi tiu1ebfp nhu1eadn thông tin. Các u0111iu1ec3m mâu thuu1eabn giu1eefa các lu1eddi khai tru01b0u1edbc và lu1eddi khai sau cu1ee7a ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng (u0111u1ec3 u0111u1ed1i chiu1ebfu vu1edbi các chu1ee9ng cu1ee9 khác có trong vu1ee5 án). Nu1ebfu cu1ea7n thiu1ebft, phu1ea3i cho u0111u1ed1i chu1ea5t giu1eefa ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng và bu1ecb can, bu1ecb cáo hou1eb7c thu1ef1c nghiu1ec7m u0111iu1ec1u tra.

(iii) Nghiên cu1ee9u biên bu1ea3n u0111u1ed1i chu1ea5t

Trong hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án có thu1ec3 có nhiu1ec1u biên bu1ea3n u0111u1ed1i chu1ea5t giu1eefacác bu1ecb can vu1edbi nhau, giu1eefa bu1ecb can và bu1ecb hu1ea1i, giu1eefa bu1ecb can và ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng, giu1eefa bu1ecb hu1ea1i và ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng. u0110u1ed1i chu1ea5t là biu1ec7n pháp cuu1ed1i cùng khi u0111ã thu1ef1c hiu1ec7n hu1ebft các biu1ec7n pháp khác mà không có ku1ebft quu1ea3, vì vu1eady khi nghiên cu1ee9u phu1ea3i chú ý u0111u1ebfn cách u0111u1eb7t vu1ea5n u0111u1ec1 cu1ee7a ngu01b0u1eddi hu1ecfi và tru1ea3 lu1eddi cu1ee7a ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c hu1ecfi (tu1ea5t cu1ea3 các bên), ghi chép, u0111u1ed1i chiu1ebfu ru1ea5t quan tru1ecdng, giúp cho Thu1ea9m phán có thêm cu01a1 su1edf u0111u1ec3 u0111ánh giá u0111u1ed9 tin cu1eady trong các lu1eddi khai còn mâu thuu1eabn u0111u1ec3 tu1eeb u0111ó xác u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c chu1ee9ng cu1ee9 nào là khách quan, chu1ee9ng cu1ee9 nào là không khách quan. Trên cu01a1 su1edf u0111ó rút ra u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng u0111iu1ec3m u0111ã thu1ed1ng nhu1ea5t giu1eefa nhu1eefng ngu01b0u1eddi u0111u1ed1i chu1ea5t và nhu1eefng u0111iu1ec3m còn mâu thuu1eabn cu1ea7n tiu1ebfp tu1ee5c khu1eafc phu1ee5c bu1eb1ng các chu1ee9ng cu1ee9 tài liu1ec7u khác.

(iv) Nghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb hu1ea1i

Bu1ecb hu1ea1ithu01b0u1eddng là ngu01b0u1eddi tru1ef1c tiu1ebfp chu1ee9ng kiu1ebfn hành vi phu1ea1m tu1ed9i;Lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb hu1ea1i chu1ee9a u0111u1ef1ng nhiu1ec1u tình tiu1ebft chu1ee9ng minh nhu01b0 tru1ecb giá tài su1ea3n (vu1ee5 án xâm phu1ea1m su1edf hu1eefu), vu1ecb trí bu1ecb u0111âm, chém… (vu1ee5 án xâm phu1ea1m tính mu1ea1ng, su1ee9c khu1ecfe…) là cu01a1 su1edf chu1ee9ng minh hu1eadu quu1ea3 u0111ã xu1ea3y ra do hành vi phu1ea1m tu1ed9i xâm hu1ea1i. Do vu1eady, viu1ec7c nghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a hu1ecd su1ebd giúp cho Thu1ea9m phán nu1eafm u0111u01b0u1ee3c diu1ec5n biu1ebfn cu1ee7a vu1ee5 án cu0169ng nhu01b0 các hành vi phu1ea1m tu1ed9i mà bu1ecb can u0111ã thu1ef1c hiu1ec7n, mu1ee9c u0111u1ed9 thiu1ec7t hu1ea1i do hành vi phu1ea1m tu1ed9i gây ra, quan u0111iu1ec3m cu1ee7a bu1ecb hu1ea1i hou1eb7c nhân thân cu1ee7a hu1ecd và yêu cu1ea7u u0111òi bu1ed3i thu01b0u1eddng thiu1ec7t hu1ea1i. Khi nghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb hu1ea1i, nghiên cu1ee9u theo trình tu1ef1 thu1eddi gian mà hu1ecd trình bày, chú ý so sánh, u0111u1ed1i chiu1ebfu các lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb hu1ea1i trong các lu1ea7n khác nhau xem có phù hu1ee3p hay mâu thuu1eabn vu1edbi nhau, thái u0111u1ed9 tâm lý, mu1ed1i quan hu1ec7 cu1ee7a hu1ecd u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i nhu01b0 thu1ebf nào; u0111u1ed1i chiu1ebfu giu1eefa lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb hu1ea1i vu1edbi lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb can và làm rõ mâu thuu1eabn trong lu1eddi khai so vu1edbi thu1ef1c tu1ebf khách quan và vu1edbi các chu1ee9ng cu1ee9 khác có trong hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án u0111u1ec3 có hu01b0u1edbng giu1ea3i quyu1ebft u0111úng u0111u1eafn vu1ee5 án, tránh u0111u1ec3 lu1ecdt tu1ed9i phu1ea1m hou1eb7c làm oan sai.

(v) Nghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a nguyên u0111u01a1n dân su1ef1, bu1ecb u0111u01a1n dân su1ef1, ngu01b0u1eddi có quyu1ec1n lu1ee3i nghu0129a vu1ee5 liên quan u0111u1ebfn vu1ee5 án, ngu01b0u1eddi u0111u1ea1i diu1ec7n hu1ee3p pháp cu1ee7a bu1ecb can, bu1ecb hu1ea1i

Viu1ec7c nghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a nhu1eefng ngu01b0u1eddi tham gia tu1ed1 tu1ee5ng này cu0169ng tu01b0u01a1ng tu1ef1 nhu01b0 nghiên cu1ee9u lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb hu1ea1i, song cu1ea7nchú ý u0111u1ebfn nhu1eefng yêu cu1ea7u cu1ee7a hu1ecd u0111u1ed1i vu1edbi vu1ee5 án u0111u1ec3 u0111u1ed1i chiu1ebfu, so sánh vu1edbi nhu1eefng chu1ee9ng cu1ee9 khác;xác u0111u1ecbnh rõ quyu1ec1n lu1ee3i và trách nhiu1ec7m cu1ee7a hu1ecd trong vu1ee5 án, xác u0111u1ecbnh u0111úng tu01b0 cách tham gia tu1ed1 tu1ee5ng cu1ee7a hu1ecd, u0111u1ec3 có cu01a1 su1edf giu1ea3i quyu1ebft các vu1ea5n u0111u1ec1 liên quan u0111u1ebfn viu1ec7c bu1ed3i thu01b0u1eddng trách nhiu1ec7m dân su1ef1 trong vu1ee5 án.

Nghiên cu1ee9u tài liu1ec7u vu1ec1 nhân thân bu1ecb can

Nhân thân cu1ee7a ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3u là tu1ed5ng hu1ee3p nhu1eefng u0111u1eb7c u0111iu1ec3m riêng biu1ec7tnhu01b0 tuu1ed5i, nghu1ec1 nghiu1ec7p, dân tu1ed9c, tôn giáo, trình u0111u1ed9 vu0103n hóa, lu1ed1i su1ed1ng, hoàn cu1ea3nh gia u0111ình, thái u0111u1ed9 chính tru1ecb, ý thu1ee9c pháp luu1eadt, tiu1ec1n án, tiu1ec1n su1ef1… cu1ee7a ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i;

Hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án có nhiu1ec1u tài liu1ec7u chu1ee9a u0111u1ef1ng thông tin vu1ec1 nhân thân cu1ee7a bu1ecb can nhu01b0: Lý lu1ecbch bu1ecb can;Danh chu1ec9 bu1ea3n; Thông báo ku1ebft quu1ea3 tra cu1ee9u (tàng thu01b0); Các tài liu1ec7u vu1ec1 tiu1ec1n án, tiu1ec1n su1ef1, giu1ea5ychu1ee9ng nhu1eadn chu1ea5p hành xong hình phu1ea1t… (nu1ebfu có); Tài liu1ec7u xác minh u0111u1ed9 tuu1ed5i nu1ebfu bu1ecb can là ngu01b0u1eddi du01b0u1edbi 18 tuu1ed5i nhu01b0: Giu1ea5y chu1ee9ng sinh; Su1ed5 hu1ed9 khu1ea9u, Ku1ebft luu1eadn giám u0111u1ecbnh, Giu1ea5y khai sinh cu1ee7a u0111u1ee9a tru1ebb hou1eb7c giu1ea5y chu1ee9ng nhu1eadn tình tru1ea1ng mang thai do cu01a1 quan y tu1ebf cu1ea5p (nu1ebfu bu1ecb can là phu1ee5 nu1eef u0111ang có thai hou1eb7c nuôi con du01b0u1edbi 36 tháng tuu1ed5i).

Nghiên cu1ee9u,ghi chép giúp Thu1ea9m phán hiu1ec3u rõ vu1ec1 nhân thân, hoàn cu1ea3nh gia u0111ình, u0111iu1ec1u kiu1ec7n su1ed1ng cu1ee7a bu1ecb can, phát hiu1ec7n nhu1eefng vu1ea5n u0111u1ec1 còn mâu thuu1eabn trong các tài liu1ec7u,có ý nghu0129a u0111u1ed1i vu1edbi viu1ec7c u0111u1ecbnh tu1ed9i cu0169ng nhu01b0 mu1ed1i liên hu1ec7 giu1eefa nhân thân ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i vu1edbi tính chu1ea5t và mu1ee9c u0111u1ed9 nguy hiu1ec3m cu1ee7a hành vi phu1ea1m tu1ed9i, làm sáng tu1ecf u0111u1ed9ng cu01a1, mu1ee5c u0111ích cu1ee7a ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i. Viu1ec7c xác u0111u1ecbnh tuu1ed5i cu1ee7a bu1ecb can, bu1ecb cáo hu1ebft su1ee9c quan tru1ecdng, bu1edfi lu1ebd liên quan u0111u1ebfn nu0103ng lu1ef1c trách nhiu1ec7m hình su1ef1, viu1ec7c truy cu1ee9u trách nhiu1ec7m hình su1ef1 nên khi tính tuu1ed5i phu1ea3i tính theo tuu1ed5i tròn.

Mu1eb7t khác nhân thân cu1ee7a bu1ecb can là mu1ed9t trong nhu1eefng cu0103n cu1ee9 u0111u1ec3 xác u0111u1ecbnh khung hình phu1ea1t và quyu1ebft u0111u1ecbnh hình phu1ea1t. Do vu1eady, trong tu1eebng vu1ee5 án cu1ee5 thu1ec3, nu1ebfu trong hu1ed3 su01a1 không có u0111u1ee7 các tài liu1ec7u này hou1eb7c không có tài liu1ec7u phu1ea3n ánh ku1ebft quu1ea3 xác minh cu1ee7a cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra vu1ec1 nhu1eefng u0111u1eb7c u0111iu1ec3m nhân thân cu1ee7a bu1ecb can thì cu1ea7n yêu cu1ea7u cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra làm rõ.

Nghiên cu1ee9u tài liu1ec7u vu1ec1 nhân thân bu1ecb hu1ea1i

Tài liu1ec7u chu1ee9ng minh vu1ec1 u0111u1ed9 tuu1ed5i cu1ee7a bu1ecb hu1ea1i du01b0u1edbi 18 tuu1ed5i: Theo khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 6 Thông tu01b0 liên tu1ecbch su1ed1 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLu0110TBXHthì viu1ec7c xác u0111u1ecbnh tuu1ed5i cu1ee7a ngu01b0u1eddi bu1ecb hu1ea1i du01b0u1edbi 18 tuu1ed5i cu0103n cu1ee9 vào mu1ed9t trong các giu1ea5y tu1edd, tài liu1ec7u sau: Giu1ea5y chu1ee9ng sinh; Giu1ea5y khai sinh; Chu1ee9ng minh nhân dân; Thu1ebb cu0103n cu01b0u1edbc công dân; Su1ed5 hu1ed9 khu1ea9u; Hu1ed9 chiu1ebfu; Ku1ebft luu1eadn giám u0111u1ecbnh. Giu1ea5y chu1ee9ng nhu1eadn cu1ee7a cu01a1 quan y tu1ebf vu1ec1 tình tru1ea1ng mang thai nu1ebfu bu1ecb hu1ea1i là phu1ee5 nu1eef có thai.

Nghiên cu1ee9u thu1ee7 tu1ee5c tu1ed1 tu1ee5ng

Khinghiên cu1ee9u thu1ee7 tu1ee5c tu1ed1 tu1ee5ng (các tài liu1ec7u vu1ec1 khu1edfi tu1ed1 vu1ee5 án, khu1edfi tu1ed1 bu1ecb can,các vu0103n bu1ea3n vu1ec1 viu1ec7c áp du1ee5ng, thay u0111u1ed5i, hu1ee7y bu1ecf biu1ec7n pháp ngu0103n chu1eb7n…) Thu1ea9m phán phu1ea3i nu1eafm vu1eefng các bu01b0u1edbc (trình tu1ef1) tu1ed1 tu1ee5ng, các cu01a1 quan ban hành, thu1eddi hu1ea1n ban hành, thu1ea9m quyu1ec1n ký ban hành (phê chuu1ea9n) u0111u1ec3 xem xét tính u0111úng u0111u1eafn cu1ee7a quyu1ebft u0111u1ecbnh, lu1ec7nh… Trong tru01b0u1eddng hu1ee3p phát hiu1ec7n vi phu1ea1m phu1ea3i báo cáo lãnh u0111u1ea1o Tòa án xem xét u0111u1ed3ng thu1eddi tu1ef1 u0111ánh giá tính chu1ea5t vi phu1ea1m u0111u1ec3 u0111u1ec1 xuu1ea5t phu01b0u01a1ng án xu1eed lý u0111u1ea3m bu1ea3o u0111úng pháp luu1eadt.

Nghiên cu1ee9u tài liu1ec7u vu1ec1 ku1ebft quu1ea3 u0111iu1ec1u tra

Trong hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1, ngoài tài liu1ec7u phu1ea3n ánh vu1ec1 các lu1eddi khai còn có nhiu1ec1u tài liu1ec7u phu1ea3n ánh vu1ec1 ku1ebft quu1ea3 u0111iu1ec1u tra nhu01b0: su01a1 u0111u1ed3 hiu1ec7n tru01b0u1eddng; các biên bu1ea3n khám xét, thu giu1eef vu1eadt chu1ee9ng, biên bu1ea3n giao vu1eadt chu1ee9ng, khám nghiu1ec7m hiu1ec7n tru01b0u1eddng, nhu1eadn du1ea1ng, thu1ef1c nghiu1ec7m u0111iu1ec1u tra… u0110u1ed1i vu1edbi các tài liu1ec7u này, tru01b0u1edbc hu1ebft cu1ea7n phu1ea3i kiu1ec3m tra viu1ec7c tuân thu1ee7 các quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Bu1ed9 luu1eadt Tu1ed1 tu1ee5ng hình su1ef1 vu1ec1 trình tu1ef1, thu1ee7 tu1ee5c lu1eadp biên bu1ea3n và tiu1ebfn hành các hou1ea1t u0111u1ed9ng tu1ed1 tu1ee5ng này cu1ee7a cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra nhu01b0: thu1eddi gian, u0111u1ecba u0111iu1ec3m, thành phu1ea7n tham gia, viu1ec7c ký xác nhu1eadn vào biên bu1ea3n, u0111u1eb7c biu1ec7t là nu1ed9i dung phu1ea3n ánh vu1ec1 hiu1ec7n tru01b0u1eddng vu1ee5 án bu1edfi lu1ebd: Hiu1ec7n tru01b0u1eddng là nu01a1i xu1ea3y ra su1ef1 viu1ec7c có du1ea5u hiu1ec7u tu1ed9i phu1ea1m vì thu1ebf nó chu1ee9a u0111u1ef1ng nhiu1ec1u nu1ed9i dung quan tru1ecdng làm cu01a1 su1edf giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án, nó thu1ec3 hiu1ec7n khách quan nhu1ea5t nhu1eefng chu1ee9ng cu1ee9 hiu1ec7n có khi xu1ea3y ra su1ef1 viu1ec7c nên nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 phu1ea3i chú ý u0111u1ebfn hiu1ec7n tru01b0u1eddng và phu1ea3i u0111u1ed1i chiu1ebfu vu1edbi biên bu1ea3n hiu1ec7n tru01b0u1eddng xem có sai sót không? Hiu1ec7n tru01b0u1eddng có thu1ec3 hiu1ec7n trung thu1ef1c và có phù hu1ee3p vu1edbi lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb can, bu1ecb hu1ea1i, ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng không…

Nghiên cu1ee9u ku1ebft luu1eadn giám u0111u1ecbnh

Tru01b0u1edbc hu1ebft cu1ea7n kiu1ec3m tra các tài liu1ec7u, u0111u1ed3 vu1eadt (su1ed1 lu01b0u1ee3ng, chu1ea5t lu01b0u1ee3ng các u0111u1ed3 vu1eadt, tài liu1ec7u cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra gu1eedi u0111i) mà cu01a1 quan giám u0111u1ecbnh u0111ã xem xét u0111u1ec3 u0111u01b0a ra ku1ebft luu1eadn giám u0111u1ecbnh; Thu1ea9m quyu1ec1n cu1ee7a tu1ed5 chu1ee9c (Hu1ed9i u0111u1ed3ng) giám u0111u1ecbnh và tính hu1ee3p pháp cu1ee7a ku1ebft luu1eadn giám u0111u1ecbnh. Cu1ea7n so sánh ku1ebft luu1eadn giám u0111u1ecbnh vu1edbi các nu1ed9i dung yêu cu1ea7u giám u0111u1ecbnh và chu1ee9ng cu1ee9, tài liu1ec7u khác cu1ee7a vu1ee5 án u0111u1ec3 xác u0111u1ecbnh u0111u1ed9 chính xác, khách quan cu1ee7a ku1ebft luu1eadn giám u0111u1ecbnh. Trong tru01b0u1eddng hu1ee3p cu1ea7n thiu1ebft phu1ea3i quyu1ebft u0111u1ecbnh giám u0111u1ecbnh bu1ed5 sung hou1eb7c giám u0111u1ecbnh lu1ea1i.

Trong vu1ee5 án cu1ed1 ý gây thu01b0u01a1ng tích thì phu1ea3i xem giu1ea5y chu1ee9ng thu01b0u01a1ng cu1ee7a bu1ec7nh viu1ec7n mô tu1ea3 thu01b0u01a1ng tích cu1ee7a ngu01b0u1eddi bu1ecb hu1ea1i khi vào bu1ec7nh viu1ec7n nhu01b0 thu1ebf nào u0111u1ec3 xác u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c cu01a1chu1ebf hình thành vu1ebft thu01b0u01a1ng có phù hu1ee3p vu1edbi hung khí gây án không? Ku1ebft luu1eadn giám u0111u1ecbnh u0111ã giám u0111u1ecbnh u0111u1ea7y u0111u1ee7 các vu1ebft thu01b0u01a1ng trên ngu01b0u1eddi nu1ea1n nhân chu01b0a.

Nghiên cu1ee9u các tài liu1ec7u khác

Bên cu1ea1nh viu1ec7c nghiên cu1ee9u nhu1eefng tài liu1ec7u chính liên quan u0111u1ebfn viu1ec7c giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án hình su1ef1, cu0169ng cu1ea7n phu1ea3i nghiên cu1ee9u ku1ef9 các tài liu1ec7u khác nhu01b0: Thông báo ku1ebft quu1ea3 u0111iu1ec1u tra cho u0111u01b0u01a1ng su1ef1; thông báo ku1ebft luu1eadn u0111u1ecbnh giá tài su1ea3n… thu1ed1ng kê tài liu1ec7u có trong hu1ed3 su01a1 và biên bu1ea3n giao nhu1eadn hu1ed3 su01a1 giu1eefa cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra và Viu1ec7n Kiu1ec3m sát; Biên bu1ea3n giao nhu1eadn hu1ed3 su01a1 giu1eefa Viu1ec7n Kiu1ec3m sát và Tòa án.

Lu01b0u ý, quá trình nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 nu1ebfu có nhu1eefng vu1ea5n u0111u1ec1 vu01b0u1edbng mu1eafc hou1eb7c chu01b0a rõ, Thu1ea9m phán Chu1ee7 tu1ecda phiên tòa có thu1ec3 trao u0111u1ed5i vu1edbi u0110iu1ec1u tra viên u0111iu1ec1u tra vu1ee5 án u0111ó hou1eb7c Kiu1ec3m sát viên kiu1ec3m sát vu1ee5 án u0111ó u0111u1ec3 thu thu1eadp thông tin, tài liu1ec7u làm rõ nhu1eefng nu1ed9i dung còn vu01b0u1edbng mu1eafc hou1eb7c chu01b0a rõ.

Trích tiu1ec3u hu1ed3 su01a1, lu1eadp ku1ebf hou1ea1ch u0111iu1ec1u khiu1ec3n phiên toà

Sau khi nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1, chu1ee7 tu1ecdaphiên tòa cu1ea7n trích mu1ed9t tiu1ec3u hu1ed3 su01a1 phu1ee5c vu1ee5 cho công tác xét xu1eed tu1ea1i phiên tòa. Trong tiu1ec3u hu1ed3 su01a1 cu1ea7n thu1ec3 hiu1ec7n rõ: Tóm tu1eaft nu1ed9i dung vu1ee5 án, tu1ed9i danh và u0111iu1ec1u luu1eadt mà Cáo tru1ea1ng u0111ã truy tu1ed1, nhu1eefng mâu thuu1eabn trong lu1eddi khaibu1ecb cáo vu1edbi cáo tru1ea1ng cu1ee7a Viu1ec7n Kiu1ec3m sát; Tóm tu1eaft lu1eddi khai cu1ee7a tu1eebng bu1ecb cáo phù hu1ee3p vu1edbi nu1ed9i dung cu1ee7a Cáo tru1ea1ng và diu1ec5n biu1ebfn cu1ee7a vu1ee5 án, u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng nhu01b0 là nhu1eefng chu1ee9ng cu1ee9 buu1ed9c tu1ed9i có các bút lu1ee5c cu1ee5 thu1ec3, dùng u0111u1ec3 u0111u1ea5u tranh ku1ecbp thu1eddi vu1edbi bu1ecb cáo tu1ea1i phiên tòa, có thu1ec3 dùng ngay lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb cáo này u0111u1ec3 u0111u1ea5u tranh vu1edbi các bu1ecb cáo khác, nu1ebfu vì lý do nào u0111ó mà bu1ecb cáo lu1ea1i chu1ed1i bu1ecf lu1eddi khai cu1ee7a mình nhu01b0 u0111ã trình bày tu1ea1i cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra; Tóm tu1eaft các bút lu1ee5c chu1ee9a u0111u1ef1ng các chu1ee9ng cu1ee9 buu1ed9c tu1ed9i nhu01b0 biên bu1ea3nquu1ea3 tang, ku1ebft luu1eadn giám u0111u1ecbnh, su1ed5 sách, chu1ee9ng tu1eeb… Tóm tu1eaft các bút lu1ee5c ghi lu1eddi khai cu1ee7a bu1ecb hu1ea1i,ngu01b0u1eddi làm chu1ee9ng, ngu01b0u1eddi có quyu1ec1n lu1ee3i và nghu0129a vu1ee5 liên quan bao gu1ed3m cu1ea3 chu1ee9ng cu1ee9 buu1ed9c tu1ed9i và chu1ee9ng cu1ee9 gu1ee1 tu1ed9i.

Cùng vu1edbi viu1ec7c trích tiu1ec3u hu1ed3 su01a1,thông qua quá trình nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 Thu1ea9m pháncu1ea7n thu1ef1c hiu1ec7n viu1ec7c lu1eadp ku1ebf hou1ea1ch u0111iu1ec3u khiu1ec3n phiên toà (ku1ebf hou1ea1ch xét hu1ecfi) u0111u1ec3 chu1ee7 u0111u1ed9ng trong viu1ec7c u0111iu1ec1u hành phiên tòa, phu1ea3i phân lou1ea1i các bu1ecb cáo, du1ef1 kiu1ebfn các tình huu1ed1ng có thu1ec3 xu1ea3y ra, ku1ec3 cu1ea3 trong tru01b0u1eddng hu1ee3p hu1ed3 su01a1 thu1ec3 hiu1ec7n các bu1ecb cáo khai báo thành khu1ea9n, cu1ea7n du1ef1 lu01b0u1eddng các tình huu1ed1ng nhu01b0: Bu1ecb cáo (các bu1ecb cáo) có thu1ec3 su1ebd phu1ea3n cung, chu1ed1i bu1ecf lu1eddi khai cu1ee7a mình tu1ea1i cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra; Phân lou1ea1i và u0111ánh giá bu1ecb cáo nào khi ra Tòa su1ebd khai thành khu1ea9n thì hu1ecfi tru01b0u1edbc, u0111ôi khi không hu1ecfi bu1ecb cáo u0111u1ea7u vu1ee5 tru01b0u1edbc mà có ku1ebf hou1ea1ch hu1ecfi tu1ea5t cu1ea3 các bu1ecb cáo có vai trò thu1ee9 yu1ebfu tru01b0u1edbc ru1ed3i mu1edbi có ku1ebf hou1ea1ch xét hu1ecfi bu1ecb cáo u0111u1ea7u vu1ee5 sau; Cu1ea7n phu1ea3i có nhu1eefng câu hu1ecfi tru1ecdng tâm, gu1ee3i mu1edf u0111u1ec3 bu1ecb cáo tu1ef1 khai ra nhu1eefng hành vi phu1ea1m tu1ed9i cu1ee7a mình; Khi u0111u1eb7t câu hu1ecfi cu0169ng cu1ea7n có ku1ebf hou1ea1ch u0111u01b0a ra các tài liu1ec7u, chu1ee9ng cu1ee9 u0111u1ec3 chu1ee9ng minh hành vi phu1ea1m tu1ed9i cu1ee7a bu1ecb cáo nu1ebfu bu1ecb cáo cu1ed1 tình ngoan cu1ed1 không chu1ecbu khai báo thành khu1ea9n.

Tình huu1ed1ng phát sinh trong nghiên cu1ee9u

Trong quá trình nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1, chu1ee7 tu1ecda phiên tòa nu1ebfu xét thu1ea5y cu1ea7n phu1ea3i u0111iu1ec1u tra bu1ed5 sung mu1edbi u0111u1ee7 cu0103n cu1ee9 u0111u1ec3 giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án thì ra quyu1ebft u0111u1ecbnh tru1ea3 hu1ed3 su01a1 cho Viu1ec7n Kiu1ec3m sát u0111u1ec3 u0111iu1ec1u tra bu1ed5 sung theo quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 280 Bu1ed9 luu1eadt Tu1ed1 tu1ee5ng hình su1ef1. Tru01b0u1eddng hu1ee3p qua nghiên cu1ee9u xét thu1ea5y vu1ee5 án thuu1ed9c thu1ea9m quyu1ec1n cu1ee7a Toà án cu1ea5p quân khu thì phu1ea3i báo cáo Chánh án chuyu1ec3n vu1ee5 án cho Tòa án có thu1ea9m quyu1ec1n xét xu1eed theo quy u0111u1ecbnh. Tru01b0u1eddng hu1ee3p qua nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 xét thu1ea5y ru01a1i vào các tru01b0u1eddng hu1ee3p u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 281 và u0110iu1ec1u 282 Bu1ed9 luu1eadt Tu1ed1 tu1ee5ng hình su1ef1 thì Thu1ea9m phán Chu1ee7 tu1ecda phiên tòa báo cáo Chánh án Tòa án u0111u1ec3 ra quyu1ebft u0111u1ecbnh tu1ea1m u0111ình chu1ec9 hou1eb7c u0111ình chu1ec9 vu1ee5 án.

Nhu01b0 vu1eady, có thu1ec3 thu1ea5y viu1ec7c nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 cu1ee7a thu1ea9m phán có vai trò ru1ea5t quan tru1ecdng trong quá trình giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án hình su1ef1. Thu1ef1c tiu1ec5n cho thu1ea5y nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 có u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn chu1ea5t lu01b0u1ee3ng giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án hình su1ef1 bu1edfi lu1ebd nu1ebfu viu1ec7c nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n nghiêm túc, chu1eb7t chu1ebd, khoa hu1ecdc su1ebd nâng cao chu1ea5t lu01b0u1ee3ng giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án, ngu01b0u1ee3c lu1ea1i nu1ebfu viu1ec7c nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n qua loa không ku1ef9, không toàn diu1ec7n thì chu1ea5t lu01b0u1ee3ng giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án không cao, có thu1ec3 du1eabn u0111u1ebfn án bu1ecb hu1ee7y, su1eeda hou1eb7c nghiêm tru1ecdng hu01a1n là làm oan sai ngu01b0u1eddi vô tu1ed9i, bu1ecf lu1ecdt tu1ed9i phu1ea1m. Chu1ea5t lu01b0u1ee3ng nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 án hình su1ef1 phu1ee5 thuu1ed9c vào ku1ef9 nu0103ng, phu01b0u01a1ng pháp nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1, theo u0111ó nu1ebfu ngu01b0u1eddi nghiên cu1ee9u hu1ed3 su01a1 có ku1ef9 nu0103ng tu1ed1t và phu01b0u01a1ng pháp nghiên cu1ee9u chuyên sâu thì chu1ea5t lu01b0u1ee3ng nghiên cu1ee9u, hiu1ec7u quu1ea3 giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án hình su1ef1 su1ebd u0111u01b0u1ee3c nâng cao; vì vu1eady phu1ea3i không ngu1eebng hu1ecdc tu1eadp kinh nghiu1ec7m cu1ee7a nhu1eefng ngu01b0u1eddi u0111i tru01b0u1edbc cùng vu1edbi viu1ec7c nu1eafm chu1eafc quy u0111u1ecbnh cu1ee7a các vu0103n bu1ea3n quy phu1ea1m pháp luu1eadt, các Nghu1ecb quyu1ebft cu1ee7a Hu1ed9i u0111u1ed3ng thu1ea9m phán Tòa án nhân dân Tu1ed1i cao, các ku1ebft luu1eadn, hu01b0u1edbng du1eabn vu1ec1 nghiu1ec7p vu1ee5 cu1ee7a Tòa án quân su1ef1 Trung u01b0u01a1ng u0111u1ec3 giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 án hình su1ef1 u0111u01b0u1ee3c u0111úng u0111u1eafn, chính xác.

Thu1ea1c su0129 LÊ u0110ÌNH NGHu0128A

Tòa án quân su1ef1 Khu vu1ef1c 1 Quân khu 5

Time”:”13/03/2022 20:44″,”tags”:<{"key":568,"value":"hu00ecnh su1ef1"},{"key":825,"value":"vu1ee5 u00e1n"},{"key":845,"value":"hu1ed3 su01a1"},{"key":1656,"value":"lsvn.vn"},{"key":2300,"value":"LSVN"},{"key":3670,"value":"nghiu00ean cu1ee9u"},{"key":4984,"value":"ku1ef9 nu0103ng"}>,”get_cats”:null,”get_user”:{“user_id”:1013,”email”:”mylinhnguyen.law

Tôi muốn hỏi là hồ sơ vụ án hình sự gồm những tài liệu nào? Các yếu cấu thành tội phạm là những yếu tố nào để đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Mong được phản hồi ạ. Xin cảm ơn.

*

Nội dung chính

Hồ sơ vụ án hình sự là gì?

Hồ sơ vụ án được hiểu là toàn bộ các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án, được sắp xếp một cách có trật tự, có hệ thống theo quy định của cơ quan chủ quản hoặc theo chủ ý của người quản lý hồ sơ.

Đang xem: Hồ sơ trong vụ án hình sự bao gồm những tài liệu gì? các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự là gì?

Hồ sơ vụ án hình sự là tổng hợp các văn bản, tài liệu được các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập hoặc lập ra trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, được sắp xếp theo một trình tự nhất định phục vụ cho việc giải quyết vụ án và lưu trữ lâu dài.

Hồ sơ vụ án hình sự gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 131 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì hồ sơ vụ án bao gồm những giấy tờ sau:

– Lệnh, quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát.

– Các biên bản tố tụng do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát lập.

– Các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án.

– Các chứng cứ, tài liệu do Viện kiểm sát, Tòa án thu thập trong giai đoạn truy tố, xét xử phải đưa vào hồ sơ vụ án.

Hồ sơ vụ án hình sự

Các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự

Về căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ được quy định tại Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 bao gồm:

– Tố giác của cá nhân;

– Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

– Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;

– Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;

– Người phạm tội tự thú.

Về điều kiện để khởi tố bị can thì khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự 2015 là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như sau:

– Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.

– Quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, chỗ ở, nghề nghiệp của bị can; bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều, khoản nào của Bộ luật hình sự; thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm. Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng.

Xem thêm: Lại Đứt Cáp Quang Biển Aag Đã Được Sửa Xong, Tốc Độ Internet Khôi Phục

– Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra. Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.

– Trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can hoặc trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can nếu đã yêu cầu nhưng Cơ quan điều tra không thực hiện. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. Sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra nếu Viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can và trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

– Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị can. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ án. Việc giao, nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này.

Yếu tố để cấu thành tội phạm:

– Về khái niệm, tại khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015 định nghĩa về tội phạm như sau: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

– Cấu thành tội phạm cơ bản bao gồm 04 yếu tố sau:

+ Mặt khách quan

+ Mặt chủ quan

+ Chủ thể

+ Khách thể

Nếu một hành vi thỏa mãn đầy đủ 4 yếu tố trên thì được coi là tội phạm. Có thể hiểu 4 yếu tố này như sau:

+ Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của bên ngoài tội phạm. Mặt khách quan bao gồm các dấu hiệu: hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả tác hại do tội phạm gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả do hành vi đó gây ra ; thời gian, địa điểm; công cụ phương tiện thực hiện tội phạm,…

+ Mặt chủ quan của tội phạm là những biểu hiện bên trong của tội phạm, là thái độ tâm lý của người phạm tội. Mặt chủ quan của tội phạm gồm các dấu hiệu lỗi, động cơ, mục đích của tội phạm.

+ Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ, bị tội phạm xâm hại, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại.

+ Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể thực hiện hành vi phạm tội, mà theo quy định của Luật Hình sự họ phải chịu trách nhiệm về hành vi đó. Chủ thể của tội phạm phải là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật Hình sự.

Xem thêm: Vì sao học sinh có xu hướng quan hệ tình dục sớm? thcs nguyễn lân

Như vậy, để truy cứu trách nhiệm hình sự của một người nào đó thì hành vi mà họ thực hiện phải cấu thành đầy đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm bên trên thì mới bị truy cứu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *